NEZEEA MUSIC GROUP

Logo
Logo NEZEEA MUSIC GROUP jest chronionym znakiem marki, którego właścicielem jest Organizacja O-CAI
Logo


NEZEEA MUSIC GROUP


Informacje

UWAGA: Ze względu na projektowanie infrastruktury systemu i budowanie sieci połączeń z bazami danych oraz jednostkami wsparcia serwis NEZEEA MUSIC GROUP może być obsługiwany w okrojonym stanie.
Niektóre funkcje, opcje, metody, rozwiązania, odczyty, odnośniki, treść oraz zezwolenia mogą działać częściowo lub być w stanie wyłaczenia, a nawet ograniczenia w dostępności za co Serdecznie przepraszamy.
Możliwa jest rejestracja na zasadach określonych w regulaminie, dodawanie komentarzy, utworzenie kanału, kontakt z admimnistratorem za pośrednictwem formumlarza, raportowanie, subskrypcja, dodawanie tekstów piosenek, dodawanie tłumaczeń, ograniczone dodawanie napisów, wyszukiwanie tytułów.

Obecne informacje zamieszczone poniżej są aktualne i należy ich przestrzegać.
Opublikowane materiały, zasoby, informacje, zasady, warunki i postanowienia mają charakter natychmiastowej wykonywalności w momencie ich opublikowania.

NEZEEA MUSIC GROUP ogólnie ujmując jest nową nazwą działu platformy CAI zajmującą się specyfikacją muzyczną oraz jej pokrewnymi rozwiązaniami.
Wcześniej ten dział nosił nazwę "MUSIC-HHED" i nie był on czynnie obsługiwany ze względu na formę archiwalną.
Przemianowane funkcji MUSIC-HHED doprowadziło do zmiany nazwy oraz rozszerzenie wszystkich aspektów związanych z muzyką.
Aktualnie NEZEEA MUSIC GROUP przejęła wszystkie obowiązki starego działu stając się niezależną jednostką, do których prawa posiada platforma informacyjna CAI.
Po nowej odsłonie projektu MUSIC-HHED nie uległy odstawieniu na bok stare techniki specyfikacji muzycznej używane na początku istnienia działu.
Niektóre rozwiązania, zasoby, prezentacje, projekty i inne media mogą opierać się na rozwiązaniach techniczno-umysłowych, zwłaszcza na RYYVERCER[1] i źródłach pokrewnych.
Wszystkie materiały publikowane są na zasadach licencji TAYCC.

Przypisy:

[1] - RYYVERCER, w skrócie jest to technika tworzenia zasobów tekstowych na podstawie snu czasu rzeczywistego (sen na jawie), podczas ruchu, w trakcie którego zmienia się tekst znanego utworu wedle własnych uczuć.
Więcej na ten temat można przeczytać na platformie CAI.

Informacje dla:

NEZEEA MUSIC GROUP

NEZEEA MUSIC GROUP jest własnością Organizacji CAI Ahbee TV Hherethheyc Media Platform z siedzibą w Los Angeles BB, CA.
Ze względu na ścisłą zależność NEZEEA MUSIC GROUP z oficjalnym właścicielem platformy informacyjnej cały serwis działa na zasadach licencji TAYCC co oznacza między innymi:
-> Odrzucane marketingu zwrotnego
-> Brak współpracy z administracją publiczną
-> Odrzucanie ofert od reklamodawców lub firm, które nie posiadają rekomendacji
-> Odrzucanie ofert od reklamodawców lub firm, które nie są partnerami platformy CAI
-> Odrzucanie wszelkich propozycji na: wykonywanie usług drogą elektroniczną lub związanych z siecią internetową On-Line, jeśli nie podano rekomendacji lub nie jest się partnerem platformy CAI.
-> Odrzucanie próśb w sprawach technicznych i pomocy w zakresie rozwiązań technologicznych i techniczno-umysłowych (nie dotyczy to usług wykonywanych dla zweryfikowania użytkownika na platformie nezeea.com odnoszących się tylko do problemów z korzystaniem ze swojego konta)
-> Respektowanie praw użytkownika w obrębie zasad licencji TAYCC i w serwisie, w którym ją zastosowano, przy czym serwis musi być partnerem organizacji CAI
-> Odrzucanie sztucznej statystyki
-> Odrzucanie, blokowanie, trwałe usuwanie lub kasowanie szkodliwych działań na podstawie zapisów w bazie DBA wszelkich podejrzanych czynności ze strony klientów lub użytkowników nezeea.com

Nie wspieramy działalności administracji publicznej

NEZEEA MUSIC GROUP oficjalnie nie wspiera działalności administracji publicznej we wszystkich obszarach i państwach dla których świadczy usługi medialne.
W żaden sposób nie pośredniczy w imieniu jednostek bądź instytucji zajmujących się administracją państwową między zależnymi podmiotami grupy medialnej.

Powody braku współpracy i wsparcia dla administracji publicznej:

-> Działanie na szkodę organizacji CAI poprzez brak wiarygodności najbardziej wzorowych usługodawców, którzy nie stosują marketingu zwrotnego i selekcjonują tylko zweryfikowane podmioty gospodarcze.
-> Brak istotnych działań przez organy ścigania na rzecz organizacji CAI wobec osób, które przyczyniły się do działania na szkodę całej platformy bezpośrednio lub pośrednio (według zawiązanych nieścisłych umów z adnotacją "karcel").
-> Oficjalne wpisy lub wzmianki w bazie DBA prezentujące dane osób, jednostek, instytucji, firm, serwisów i innych podmiotów, które mają status negatywny i przyczyniły się do działania na szkodę platformy CAI. -> Osobiste adnotacje platformy CAI według, których znajdują się konkretne uzasadnienia i szczegółowe informacje dotyczące uchybień w działalności administracji państwowej.

Brak współpracy z organami ścigania jest przestrzegane przez NMG i zmiana zasad oraz warunków dotyczących sposobu wykonywanych procedur, w tym zniesienia części zakazów, leży tylko i wyłącznie w gestii platformy CAI. W kwestiach spornych organy prawa i porządku winny zgłosić się do zarządcy serwera, a nie do obsługi serwisu oraz właściciela NEZEEA MUSIC GROUP.
Wszelkie dane w bazach danych przenoszone są do archiwum i kasowane z głównego serwera.
Do archiwum nie mają dostępu organy ścigania, chyba że zostanie w tej sprawie skierowana prośba do CAI pod adresem [email protected] przez te organy o wydanie specjalnej decyzji umożliwiającej wgląd do danych.
Inne formy wymuszenia wglądu do danych nie będą uwzględniane na mocy międzynarodowych umów poufności i prywatności z partnerami. Formy wydane przez sądy z wyrokami prawomocnymi będą uwzględniane tylko na podstawie licencji TAYCC, pozostałe ograniczenia nie ulegają zmianie i nie są publikowane z racji funkcji kodowych jakie one spełniają. Funkcje kodowe zawierają najbardziej istotne informacje, które mogą być odkodowane tylko przez CAI, natomiast NMG nie ma takiej możliwości, ponieważ nie dysponuje odpowiednimi algorytmami. Algorytmy i funkcje kodowe nie wchodzą w skład systemu NEZEEA MUSIC GROUP i tym samym nie mogą być nakazane poprzez wydanie ich zasobów organom ścigania przez odpowiednie dokumenty wydane na mocy prawa instytucjonalnego.
Ewentualne treści zapisane w funkcjach kodowych lub (cyklicznie) cała baza przekazywana jest platformie medialnej CAI.

Chronimy treści i zasoby użytkowników

Regulamin serwisu https://nezeea.com

I. Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Serwis/Administrator - NEZEEA MUSIC GROUP (NMG lub NHGG), wpisana do Rejestru DBA przez podmiot chroniący CAI, o sygnaturze: 1636 stworzona dnia 2019-10-10. Administrator NEZEEA MUSIC GROUP z siedzibą w Los Angeles, CA, BB 65-05, California, 04238, us (początek utworzenia NMG nastąpił w roku 1999)
b) Newsletter/Biuletyn - wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji, którego wydawcą jest NEZEEA MUSIC GROUP, przesyłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) podanej przez użytkownika w momencie rejestracji (wysyłany po zweryfikowaniu adresu e-mail oraz użytkownika).
c) Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora i dostępnych w serwisie nezeea. com
d) Dostęp do serwisu - serwis internetowy dostępny pod adresem www.nezeea.com
e) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
f) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin i licencję TAYCC.
g) Licencja TAYCC - specjalne zasady i warunki odnoszące się do praw autorskich, zezwoleń i sposobu dostarczania zasobów użytkownikom oraz innym podmiotom.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest kontrolowany i selektywny na podstawie podanej poprawnie tożsamości dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią internetową on-line (Internet).

Tożsamość - identyfikacja użytkownika na podstawie podanych prawidłowych danych: imię i nazwisko (nazwa użytkownika, name user), nazwa konta (name), hasło (password), nazwa kanału (name channel), wpis lub istniejące dane w bazie DBA.
Kontrolowany dostęp do serwisu - system kontroluje nowe rejestracje pod kątem poprawności podanych informacji i może automatycznie usunąć użytkownika jeśli weryfikowane dane będą niepoprawne lub wstrzymać aktywację konta lub niektórych podstawowych oraz rozszerzonych zezwoleń.
Selektywny dostęp do serwisu - system selektywnie (wybiera) istniejących użytkowników na platformie nezeea.com, kiedy uzna, że działa on na szkodę platformy i bez podania powodu usuwa konto w całości, łącznie ze zgromadzonymi danymi (komentarze, playlisty, pliki wideo, wpisy, ustawienia, linki, artykuły, pliki muzyczne, pliki obrazkowe, rekomendację), wpis w bazie danych DBA pozostaje zmieniony ze statusu (green) na status (red).
2.3. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.

2.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Mozilla FierFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer, Safari, Konqeror, Maxton
b) dostęp do Internetu
c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies

2.5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu lub na mocy praw obowiązujących w innych krajach jeśli serwis przełączany jest na obsługę innego kraju;
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich Administratora lub podmiotów trzecich, a w szczególności platformy CAI;
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

2.7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) - d) oraz w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, co może prowadzić do usunięcia konta użytkownika.

2.8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2.9. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

III. Zakres świadczonych usług

3.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści (wideo, komentarze, wpisy, informacje administratora, opinie, playlisty, reklama) zamieszczonych w serwisie oraz do zamieszczania komentarzy i zasobów, które mogą być wysłane na podstawie udzielonych zezwoleń.

3.2. Jeżeli komentarz Użytkownika stanowi wpis, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu komentarzy.
Jeśli użytkownik nie wypowie przedmiotowej licencji, a zostanie usunięty z serwisu, wówczas wszystkie zasoby przechodzą do archiwum na rzecz platformy CAI.

3.1. Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w "Polityce Prywatności serwisu internetowego www.nezeea.com" dostępnej na stronie: http://www.nezeea.com/policy

3.2. Zamówienie Biuletynu (Newsletter) następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować. UWAGA: Obecnie Biuletyn (Newsletter) jest niedostępny.

3.3. Usługa subskrypcji biuletynu (Newsletter'a) Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika. UWAGA: Obecnie Biuletyn (Newsletter) jest niedostępny.

3.4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie Biuletynu poprzez powiadomienie mailowe na adres (adm małpa nezeea kropka com) lub kliknięcie w biuletynie (Newsletter) przycisku "wypisz". UWAGA: Obecnie Biuletyn (Newsletter) jest niedostępny.

IV. Własność intelektualna

4.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy, a w szczególności platformie CAI.

4.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną Osobę, w tym administratora serwisu lub organizacji platformy CAI.

V. Odpowiedzialność

5.1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie wpisami i poglądami ich autorów. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.

5.2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.

5.3. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Serwisu - praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
d) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;
e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

VI. Reklamacje

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej (admin małpa nezeea kropka com).

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia i przyjęcia.

6.4. Reklamację złożoną po terminie wyznaczonym w punkcie 6.1 oraz będącą naruszeniem regulaminu administrator nie rozpatruje, a o wynikach swojej decyzji powiadamia użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa "Polityka Prywatności serwisu internetowego www.nezeea.com" dostępna na stronie: http://www.nezeea.com/policy

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu oraz prawu międzynarodowemu w tym także prawu wydzielonemu konkretnego państwa.

7.4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i wyrażić zgodę na przetwarzanie przez NEZEEA MUSIC GROUP swoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie.

UWAGA: zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.

Polityka prywatności

Ta strona używa cookies, aby polepszyć komfort jej użytkowania podczas przeglądania. Pliki cookies kategoryzowane jako niezbędne są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są wymagane do podstawowego funkcjonowania strony.

Aby prawidłowo świadczyć usługi serwisu NEZEEA MUSIC GROUP trzeba zaakceptować pliki cookies.

Właściciel Serwisu NEZEEA MUSIC GROUP (NMG lub NHGG) / Administrator Danych Osobowych:
NEZEEA MUSIC GROUP niezależna jednostka działu specyfikacji muzycznej platformy CAI z siedzibą w Los Angeles BB, CA, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. "RODO").

Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje.

Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

W kontekście wejście w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

Rola NEZEEA MUSIC GROUP w kontekście RODO

W rozumieniu RODO NEZEEA MUSIC GROUP przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli Administratora Danych Osobowych ("Administrator", "ADO").

Cel: realizacja umowy

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w tym również w celu udzielania wsparcia technicznego - pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i dostosowania Serwisu do preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

NEZEEA MUSIC GROUP przetwarza w szczególności wszystkie dane wprowadzone w obszarze serwisu http://nezeea.com

Przetwarzane są również dane z systemu DBA oraz zewnętrznych źródeł jeśli są one sprzężone z danymi użytkownika..
Cel: uzasadnione interesy

Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów, a także by lepiej dostosować usługi do Państwa preferencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzane są w szczególności następujące dane:

 • -> Baza Użytkowników nezeea.com zarejestrowanych w systemie
 • -> Baza Użytkowników zarejestrowanych w systemie DBA
 • -> email
 • -> data urodzenia (jeśli administrator takiej informacji wymaga)
 • -> imię i nazwisko
 • -> nazwa konta
 • -> nazwa kanału
 • -> płeć
 • -> link do facebooka/google plus
 • -> miasto
 • -> avatar (zdjęcie facebooka)
 • -> czas i ip każdego logowania
 • -> historia wyszukiwanych haseł, obejrzanych video (+ czas i ip)
 • -> wprowadzone komentarze
 • -> avatar w serwisie nezeea.com
 • -> wczytane materiały (zasoby) poprzez główne konto lub na nezeea_up
 • -> tłumaczenia
 • -> artykuły
 • -> statystyki
 • -> dane z DB głównego systemu http://nezeea.com
 • -> dane pochodzące z wiadomości e-mail przesyłanych do administratora przez użytkowników
Kluczowe pola dodatkowe dla weryfikacji istotnych zależności i zezwoleń
 • -> Baza DBA
 • -> imie i nazwisko
 • -> hasło
 • -> nazwa konta
 • -> nazwa kanału
Pamiętaj: Nie oszukuj i pisz prawdę! Dane wprowadzone w serwisie NEZEEA MUSIC GROUP są dokładnie sprawdzane.
Najmmniejsze podejrzenie systemu dotyczące podanych informacji, o ich niepoprawności, spowoduje usunięcie użytkownika lub klienta z systemu.

Profilowanie

Powyższe dane wraz z innymi danymi "technicznymi" uzyskanymi podczas korzystania z Serwisu, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju Serwisów (chodzi np. o preferencje co do filmów). Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy - w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej - jednakże w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Przekazywanie innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. w przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

Kategorie odbiorców danych

Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W szczególności Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp.

Ponadto Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym zaufanym Partnerom Marketingowym / agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda - np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawy prawne, w tym inne niż zgoda

Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których dane będą przetwarzane. w szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje art. 6 RODO.

Państwa prawa

Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
-> Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię.
-> Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
-> Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych.
Oczywiście nie w każdym przypadku.
Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna.
Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte
Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ponadto, jeśli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

-> W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
-> W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
-> W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-> W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
-> W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych (o ile został powołany), korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub odpowiedniego formularza na stronie https://www.nezeea.com/contact

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda - np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Informacje dla właścicieli publikacji

Wszelkie materiały opublikowane w serwisie należą do ich właścicieli, wydawców, firm fonograficznych, autorów lub innych jednostek współzależnych

Licencja TAYCC

NEZEEA MUSIC GROUP

Licencja TAYCC
Copyright (prawa autorskie) 1999-2019 Atvhh Media Platform

Licencja wydana w mieście Los Angeles, CA przez podmiot chroniący (CAI) dla wszystkich państw. Każde państwo lub firma w danym państwie lub inna jednostka z danego państwa może skorzystać z niniejszej licencji jeśli oficjalnie ogłasza na swoich produktach stosowanie tej licencji. Licencja TAYCC powinna być usytuowana z adnotacją dla praw autorskich wraz z podaniem roku od którego będzie obowiązywać dla klientów lub użytkowników (przeważnie jest to zapis na stopce dokumentu, produktu lub serwisu, na przykład: Copyright © 1999-2019 Nazwa firmy. All Right Reserved. License TAYCC)

Prawa właściciela

Licencja chroni prawa właściciela materiałów dydaktycznych rozpowszechnianych w formie elektronicznej oraz wszelkiego rodzaju plików przed dostępem jednostek szkodzących dobremu rozwojowi gospodarczemu, co może narazić na tworzenie nieistniejących i bezpodstawnych roszczeń wobec użytkowników jak i samej platformy CAI, partnerów oraz jednostek, które z niej korzystają.
Do korzystania z materiałów mają dostęp w ograniczonym zakresie indywidualni użytkownicy, którzy mogą być od nich odsunięci definitywnie gdy:

1. Zostały podane nieprawidłowe dane tożsamości przy rejestracji,
2. Wykorzystywany jest marketing zwrotny,
3. Użytkownik posiada zakazane powiązania z użytkownikami objętym programem DBA,
4. Jest włączony BAN dla podanego regionu, kraju, miasta, miejscowości, stanu, województwa, landu, dystryktu, dzielnicy, terytorium, obszaru, społeczności, serwisu, firmy lub instytucji,
5. W działalność angażuje się administracja publiczna w celu utworzenia niepotrzebnych, skomplikowanych przeszkód prowadzących do utraty płynności finansowej rekomendowanych usługodawców lub jednostek, na przykład użytkowników i właścicieli serwisów internetowych,
6. Zachodzi podejrzenie lub uzasadnione są kwestie dotyczące konkretnej osoby co do wykonywania czynności niezgodnych z zamierzeniem platformy CAI,
7. Osoba jest pracownikiem administracji publicznej, to jest: policji, urzędu państwowego, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego,

Do korzystania z materiałów mają dostęp w pełnym zakresie firmy, przedsiębiorstwa, organizacje, fundacje, instytucje, inwestorzy oraz serwisy sieci internetowej online, które posiadają tak zwaną: rekomendację, czyli wpis do światowych baz danych Atvhh Media Platform i nie zostały objęte klauzulą blokady. Wyjątkiem są instytucje Państwowe i firmy Państwowe, które nie posiadają dostępu do materiałów oraz możliwości wpisania informacji na ich temat do światowych baz danych DBA.

Organy pożytku publicznego w razie postępowania dotyczącego między innymi wglądu do baz danych, archiwum i treści prawnie zabezpieczonych w tym poufnych, muszą zwrócić się z prośbą o wydanie zezwolenia pod adresem: [email protected]
Przed zwróceniem się do administratora o wydanie odpowiednich zezwoleń w pierwszej kolejności organy rządowe winne swoje działania skierować do zarządcy serwera w celu dostępu do serwisu. Nadmieniamy, że istotne materiały użytkowników nie są utrzymywane na serwerze lub przebywają na nim krótki czas po czym administrator wykonuje cykliczne kodowanie zasobów, przenoszenie do archiwum i usuwanie.

Zabrania się kopiowania w całości materiałów dydaktycznych i plików, nie wolno rozpowszechniać fragmentów na swojej stronie, przekazywać osobom trzecim, żądać pieniędzy za dostarczenie materiałów osobom, które są zainteresowane, kasować zapisów praw autorskich w nagłówkach i stopkach pliku jeśli istnieją.
Jeśli popełniłeś/łaś jakikolwiek zakaz wymieniony przed chwilą to oznacza to, że nie szanujesz czyjejś pracy oraz dopuszczasz się łamania prawa dotyczącego praw autorskich co grozi karą pozbawienia wolności do lat 3 lub sankcją w toku postępowania sądowego.

Możesz kopiować pliki po jednym z kolei (nie cała biblioteka) na własny użytek, umieszczać materiały w telefonie, w całości na swojej stronie internetowej z zachowaniem linku do strony z której materiały były pobrane [i jeśli istnieje to nie wolno kasować przypisów i określonych praw autorskich], zmieniać nazwy plików, modyfikować części (fragmenty) tekstu dydaktycznego [nie wolno modyfikować całego tekstu!].

Licencja TAYCC uprawnia organizatora do koordynacji udostępniania plików użytkownikom na specjalnych zasadach.
Ta licencja mówi o ograniczeniu nie w dostępie do samych materiałów, ich części lub pełnych wersji, tylko o sposobie prezentowania informacji w niecałej jej części.
Wszystkie pliki, biblioteki, materiały dydaktyczne rozpowszechnione są tak naprawdę w taki sposób, aby odłączyć pewne części materiałów nie uszkadzając sensu ogółu, czyli użytkownik otrzymuje niepełny zestaw informacji (od 80% do 90%). Brakująca część informacji pokrywa się z oryginałem i jest umieszczona w archiwum Atvhh Media Platform w celu identyfikacji materiałów jeśli użytkownik popełni przestępstwo gospodarcze. Zabezpieczenie jest w 100% skuteczne, ponieważ ukazuje, kto tak naprawdę wydał materiały, rok, nazwę firmy, oraz dodaje brakujące przypisy, które łączą się w sensowny strumień informacji. Opisy są tak skonstruowane, aby użytkownik nie zorientował się, że materiały pobrane przez niego są zabezpieczone.

Licencja TAYCC umożliwia rozpowszechnianie znanego oprogramowania software na licencjach GNU I GPL w technologii EC (Etetic Code) tylko i wyłącznie rekomendowanym użytkownikom, firmom, serwisom, fundacjom, organizacjom, instytucjom, inwestorom oraz przedsiębiorstwom.

GWARANCJA

Gwarancja na materiały dydaktyczne i pliki wszelkiego rodzaju nie jest zapewniana użytkownikom indywidualnym!
Z gwarancji na podstawie tej licencji mogą tylko skorzystać rekomendowane instytucje, fundacje, organizacje, portale, firmy, przedsiębiorstwa, inwestorzy, indywidualne osoby.
Atvhh Media Platform zastrzega sobie prawo do rozpisywania i rozbudowywania niniejszej licencji.

Oembed
Informacje na ten temat znajdziesz tutaj
Listy: Listing

Obecnie brak informacji
Standard SMR (Specyfikacja Muzyczna RYYVERCER) - to zestaw zasad, reguł, wytycznych oraz normalizacji gramatyczno - logicznych nałożone przez TOOREEN Commission oraz O-CAI na utwory muzyczne lub literacje celem ujednolicenia informacji w sensowny strumień informacji.
Specyfikacja ważna jest i akceptowana w serwisach, które oficjalnie zamieszczą jej dokumentację pod swoim adresem w katalogu: (smr) -> na przykład: https://moja_strona.com/smr
Przed publikacją specyfikacji należy skontaktować się z TOOREEN Commission pod adresem: [email protected] w celu uzyskania zezwolenia na publikacją (uwaga: mogą obowiązywać opłaty lub prośba o podanie rekomendacji).

Standaryzacja tytułów publikowanych w serwisie NEZEEA MUSIC GROUP

Administrator serwisu [NEZEEA MUSIC GROUP] neezea.com zdecydował o ujednoliceniu tytułów zawierających nazwę autora (wykonawcę, artystę, wokalistę, wokalistkę) oraz tytuł właściwy.

Zasady standaryzacji tytułów:

 • -> Nazwa Autora, Artysty, Wykonawcy, Wokalisty, Wokalistki, Gościa, Zespołu lub nazwy własnej będzie oddzielona od tytułu właściwego utworu znakiem myślnika: [-]
 • -> Każde słowo musi rozpoczynać się z wielkiej litery. (wyjątki: ft., and, vs, i, &, a, z, w, o)
 • -> Po nazwie autora utworu za znakiem myślnika na początku tytułu zawsze musi być wielka litera nawet jeśli to wyjątek (np: and, i, a, z, w, o), w tym zestawieniu nie można używać: ft, vs, &
 • -> Tytuł nie może zawierać na końcu, szczególnie w nawiasach: "[, ], ), (, }, {, <, >" treści:
  • Official Video
  • Video
  • Official Music Video
  • HD
  • Teenage kids
  • Explicit
  • Clen Version
  • Video Version Without Movie Footage
  • From The Smurfs 2
  • The Stop Remix
  • Remastered
  • Remix
  • Uncut
  • VOD
  • Music
  • Musica
  • Original
  • Legendado
  • Director's Cut
  • Official Album Video
  • Album
  • Official Album Version
  • Dance Uncut Version
  • Dance
 • -> Tytuł nie może zawierać emotikon
 • -> Tytuł nie może zawierać nazw filmów, seriali i fikcyjnych postaci
 • -> Tytuł nie może zawierać znaków specjalnych unicode
 • -> Tytuł nie może zawierać analogii grafiki
 • -> Tytuł nie może zawierać znaków interpunkcji:
  • Myślnik [-]
  • Grip [|]
  • Hash [#]
  • Gwiazdka [*]
  • Akcent
  • Cudzysłów ["]
  • Znak równości [=]
  • Znak dodawania [+]
  • Dwukropek [:]
  • Procent [%]
  • Slash prawy [/]
  • Slash lewy [\]
  • średnik [;]
  • Tylda [~]
  • Ostrokątny nawias prawy ">"
  • Ostrokątny nawias lewy "<"
  • Klamrowy nawias prawy "}"
  • Klamrowy nawias lewy "{"
  • Kwadratowy nawias prawy "["
  • Kwadratowy nawias lewy "]"
  • Pauza "--"
  • Paragraf
  • Podkreślenie "_"
 • -> Dozwolone znaki:
  • Kropka [.]
  • Przecinek [,]
  • Znak zapytania [?]
  • Apostrof [']
  • Skrócony myślnik [-]
  • Wykrzyknik [!]
  • Nawias sześcienny prawy ")"
  • Nawias sześcienny lewy "("
  • Znaki specjalne wyrażające litery w językach takich jak: japoński, chiński, tajski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski, hindi, arabski, amharski, jidysz, grecki, nepalski, bengalski, georginia itp. będą dodawane lub poprawianie przez administratora w razie problemów z ich prawidłowym odczytem
 • -> Skróty: "ft.", "vs", "&", "i", "and" - wyrażające, że dany utwór tworzą oprócz głównego artysty jeszcze inni artyści, nie mogą znajdować się w części właściwej tytułu i na jego końcu. Mogą natomiast znajdować się tylko po nazwie artysty wykonującego dany utwór, przed skróconym myślnikiem
 • -> Jeśli w tytule znajduje się wulgaryzm zostanie on przedstawiony w całości bez ukrywania go pod postacią różnych znaków (w serwisie nie ma cenzury w tytułach. Cenzurze mogą podlegać komentarze kiedy dane słowo godzi w osobiste poglądy między użytkownikami lub całą społecznością)


Jeśli użytkownik udostępni niestandaryzowaną treść, administrator zmieni ją na właściwą.
Jeśli użytkownik wykona przemianowane zmienionej treści przez administratora i powtórnie opublikuje wcześniejszą treść w niewłaściwy sposób, może zostać zablokowany lub usunięty z serwisu w całości.

Baza danych DBA i ograniczenia

Baza danych DBA (DATABASE AUTHORIZATION) to specjalny system zapisu informacji objętych ścisłą poufnością. Informacje w bazie wykorzystywane są do weryfikacji użytkowników i podmiotów działalności gospodarczej pod kątem szkodliwości lub wierzytelności wykonywanych przez nich usług lub działań. Baza nakłada ograniczenia w dostępie do informacji, serwisów, świadczonych dyspozycji, funkcji, rozwiązań technologicznych, rekomendacji, wsparcia oraz wielu innych czynności na rzecz dobrego rozwoju gospodarczego w danym państwie, w którym prowadzone są usługi z zakresu technologicznego przez zrzeszone instytucje. Główne ograniczenia bazy DBA to blokada danych, status negatywny, oznaczony na czerwono z zapisem (red), status pozytywny, oznaczony na zielono (green),

LOGOWANIE I REJESTRACJA W SERWISIE NEZEEA MUSIC GROUP

Logowanie i rejestracja w serwisie odbywa się po kliknięciu odpowiednich odnośników z prawej górnej strony belki menu.

Jeśli użytkownik posiada konto w serwisie może logować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła podanego przy rejestracji.

Jeśli użytkownik nie posiada konta w serwisie wówczas powinien przejść do rejestracji.

Uwaga: akceptowane są tylko rejestracje z poprawną tożsamością.
Prosimy w miarę możliwości podać imię i nazwisko w polu "Nazwa" lub w nazwie kanału, aby system mógł poprawnie zweryfikować dane.

Użytkownik podczas rejestracji podaję dane umożliwiające pierwszą rejestrację.

-> nazwa konta,
-> nazwa użytkownika,
-> adres e-mail,
-> hasło,
-> potwierdzenie hasła,
-> kod zabezpieczający captcha.

Po rejestracji system może wysłać link weryfikujący na podany adres e-mail użytkownika.
Jeśli użytkownik kliknie link potwierdzający adres e-mail i zostanie on pozytywnie zweryfikowany, system może automatycznie cofnąć publikację kiedy uzna, że inne dane użytkownika podane przy rejestracji nie zostały do końca sprawdzone.
Po zaakceptowaniu danych użytkownika (zwykle następuje to do 48 godzin od rejestracji), system automatycznie zweryfikuje adres e-mail przyznając użytkownikowi, niektóre zezwolenia w serwisie.
Użytkownik może również skontaktować się z administratorem w sprawie utworzonego konta podając wszystkie informacje podczas rejestracji na adres: [email protected] w razie problemów.

Sprawdzanie danych

Jak poprawnie podać dane, aby móc korzystać z serwisu?

-> Jeśli użytkownik poda wszystkie wymagane informacje poprawnie, a system nie zwróci żadnych blokad z głównej bazy danych DBA to może on korzystać z serwisu zaraz po rejestracji.

System sprawdza dokładnie następujące dane:

 • -> Tożsamość (name, nazwa główna)
  • imię i nazwisko
 • -> Nazwa użytkownika (user, user name)
  • jedno słowo
  • bez znaków specjalnych
  • bez liczb
  • bez spacji
  • bez interpunkcji
  • bez znaków diakretycznych
  • bez nazw marek
  • bez znaczników
  • bez obrazków
  • bez analogii grafiki
  • bez kodu programu
  • bez linków
  • bez adresów e-mail
  • bez liter: q, x, v
  • bez cyfr
  • bez samych cyfr
 • -> Adres e-mail
  • sensowna nazwa adresu
  • nie więcej niż 4 cyfry w adresie
  • adres musi posiadać poprawne CGI
  • strona adresu e-mail musi istnieć
  • strona adresu e-mail nie może posiadać przekierowania na inne strony
  • w nazwie nie mogą wystąpić litery: q, x, v
  • adres e-mail nie może składać się z więcej niż 30 znaków łącznie z kropką, @ oraz nazwą hosta
 • -> Hasło
  • hasło musi mieć 8 znaków
  • hasło powinno posiadać przynajmmniej jedną dużą literę
  • hasło powinno posiadać przynajmmniej jedną małą literę
  • hasło powinno posiadać przynajmmniej jeden znak specjalny z zakresu kodowania unicode
  • hasło powinno posiadać przynajmmniej jedną cyfrę
 • -> Nazwa kanału
  • nie mniej niż 5 znaków alfanumerycznych
  • bez znaków specjalnych unicode
  • bez myślnika
  • bez podkreślenia
  • bez kropki
  • bez średnika
  • bez dwukropka
  • bez cudzysłowia
  • bez akcentu (zamiast akcentu można używać apostrofu tylko w miejscach gdzie powinien znaleźć się w ramach zasad gramatycznych)
  • bez znaku zapytania
  • dozwolony jest wykrzyknik
  • bez gwiazdki [*]
  • bez hash'u [#]
  • bez jakichkolwiek nawiasów "(, ), {, }, [, ], <, >"
  • nazwa nie może składać się z samych wielkich liter (dozwolona jest tylko jedna duża litera, któ[email protected] można wstawić na początku, na środku lub na końcu nazwy)
  • nazwa nie może być częściowo lub w całości tożsama z istniejącą nazwą, marką, miejscem, rzeczą lub wydarzeniem. Nazwa może być tożsama z nazwą konta lub użytkownika)
  • bez analogii grafiki [monografika]
  • bez układów ze znaków interpunkcyjnych [:), :'), :"), :'), :<, :-), :(= itp]
  • bez linków
  • bez innych nieczytelnych znaków
  • inne formy nazw odstępujące od niniejszych zasad są sponsorowane i mogą zawierać specjalne oznaczenia.
 • -> Brak blokad w DBA dla Twojej tożsamości


Po utworzeniu poprawnie swojego konta i akceptacji, niektórych zezwoleń otrzymujesz:

 • -> Dostęp do serwisu NEZEEA MUSIC GROUP
 • -> Dostęp do swojego portfela
 • -> Dostęp do funkcji
 • -> Tworzenie Playlisty
 • -> Dodawanie do plalisty
 • -> Osadzanie plików
 • -> Dzielenie się (udostępnianie)
 • -> Subskrypcje
 • -> Wczytywanie obrazu
 • -> Dodawanie linku
 • -> Dodawanie artykułu
 • -> Pobieranie
 • -> Podgląd SEO i Permalink
 • -> Stream
 • -> Dodawanie komentarzy
 • -> Podgląd chart
 • -> Rekomendacja
 • -> Automatyczny wpis DBA (green)
 • -> Lajkowanie
 • -> Edycja własnych utworów
 • -> Raportowanie
 • -> VR360 (rozmiar wideo)
 • -> Wybór kategorii
 • -> Wybór języka
 • -> Powiadomienia
 • -> API (w trakcie dodawania)
 • -> Dostęp do nezeea_up


Kontrola animacji obrazkowej .gif

Ze względu na przyspieszenie procesów ładowania elementów serwisu NEZEEA MUSIC GROUP zrezygnowano z nakładania na główny obraz wideo animacji obrazkowej .gif

Udzielanie zezwolenia na dodawanie wideo z serwisu YOUTUBE

Zezwolenie udzielane na dodawanie wideo z serwisu YouTube możliwe jest tylko po pozytywnym potwierdzeniu adresu e-mail.
Po potwierdzeniu adresu e-mail administrator udostępnia użytkownikowi dodawanie wideo z serwisu YouTube.

Kontakt z NEZEEA MUSIC GROUP

Użytkownicy mogą kontaktować się z serwisem za pomocą adresów e-mail:

-> [email protected],
-> [email protected],
-> [email protected],
-> [email protected],
-> [email protected],
-> [email protected],
-> [email protected]

Dla wygody w serwisie zamieszczono formularz kontaktowy pod adresem:
http://nezeea.com/contact

Wszystkie pola w formularzu kontaktowym są wymagane.

Czas odpowiedzi: od 24 godzin do 48 godzin / W wyjątkowych przypadkach 7 dni lub 14 dni.
W szczególnych przypadkach związanych z konserwacją serwisu, poprawkami, techniczną aktualizacją systemu, czas odpowiedzi na zadany temat przez użytkownika może się wydłużyć nawet do 30 dni.

Jakie tematy obejmuje system kontaktowy zamieszczony w serwisie pod adresem:
http://nezeea.com/contact

?

W systemie kontaktowym można zasięgnąć informacji na różne tematy, o ile nie wykraczają one poza zdrowy rozsądek.

Dostępne tematy:

 • -> Prośby dotyczące: rejestracji, logowania, zezwoleń, rekomendacji, reklamy
  • Włączanie skrzynek
 • -> Usuwanie komentarzy
  • Cenzura
  • Obraźliwy ton
  • Teksty faszystowskie
  • Teksty faworyzujące etniczność
  • Rasizm
  • Poglądy religijne
 • -> Usuwanie wideo
 • -> Usuwanie konta
 • -> Dyspozycje
 • -> Kopia zapasowa
 • -> Zmiana danych
 • -> Tworzenie konta
  • Nie można utworzyć konta
  • Nie można wejść do konta
  • Utworzone konto po czasie zniknęło z serwisu
 • -> Potwierdzona weryfikacja została cofnięta
 • -> API
 • -> Podstawowe funkcje
  • Listy SEO i Permalink
 • -> Nazwy
  • Identyfikatory
 • -> Listy "title" (Listingi)
  • Wykonawcy
  • Wykonawca
  • Wokalista
  • Wokalistka
  • Artysta
  • Artystka
  • Artyści
  • Zespół
  • Tytuły
 • -> LANGI (LANGS)
  • Specjalne zmienne językowe
  • Weengg Creative
  • Języki
  • Dostępność danego języka
  • Dodanie języka do serwisu
 • -> Funkcje
  • Strukturalne
  • Kodowe
  • Typu: disabled | enabled
  • Obiekty
  • Moduły
  • Wtyczki
  • Komponenty
  • Skrzynki
  • Zmienne
  • Językowe
  • Informacyjne
  • Kodowe
  • Definicje
  • Tekstowe
  • Liczbowe
  • Klasy
  • Wizualne
  • Kodowe
 • -> Publikacja
  • Ograniczenia
  • Aktywacja
  • Aktualizacja
  • Usuwanie
 • -> Weryfikacja adresu e-mail
 • -> Potwierdzenie
 • -> Zezwolenia
 • -> Aktywacja
  • Konta
  • Usług
  • Serwisu
  • Funkcji
  • Definicji
  • Obiektów
  • Zmiennych
  • Rekomendacji
 • -> Ukrywanie, publikowanie zasobu
 • -> Subskrypcje
 • -> Newsletter, biuletyn
 • -> Playlisty
 • -> Odnośniki
 • -> Opcje profilowe
  • Dane użytkownika
  • W bazie serwisu NEZEEA
  • W bazie DBA
  • W bazach u partnerów
  • W bazach wsparcia
 • -> Rozwiązania i projekty
 • -> Specyfikacja
  • Muzyczna specyfikacja NEZEEA Music Group (dawniej: music-hhed)
  • Standaryzacja tytułów
  • Sprawdzanie poprawności
  • Uzasadnienie
  • Przykłady
 • -> Dodanie tytułu do serwisu
 • -> Pliki cookies
 • -> Informacje ogólne
 • -> Osadzanie
  • wideo
  • obrazu
  • informacji o plikach
 • -> Logowanie auth:
  • google
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • inne
 • -> Pobieranie
  • wideo
  • obrazu
  • innych zasobów
 • -> Licencja
 • Informacje o licencji TAYCC
 • Cel licencji
 • Warunki ogólne
 • -> Zasoby użytkowników
  • Usuwanie
  • Archiwizacja
  • Przechowywanie
  • Przekazywanie zasobów
  • Zmiana treści
  • Aktualizacja
  • Cenzura
  • Blokowanie
 • -> Lub inne, które mogą zainteresować NEZEEA MUSIC GROUP.


 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności serwisu działa na podstawowych zasadach użytkowania społeczności wirtualnej z dodatkowymi postanowieniami licencji TAYCC.

  Partnerzy i wsparcie

  Nasi partnerzy, wsparcie i źródła:

  • -> Atvhh Media Platform,
  • -> NEWWORD Translate Bench,
  • -> Google Inc.,
  • -> YouTube,
  • -> Facebook,
  • -> Twitter,
  • -> Instagram,
  • -> Skype,
  • -> Gadu-gadu,
  • -> Alphacoders,
  • -> PhpKode,
  • -> PhpYT,
  • -> WEENGGO Creative,
  • -> K&M Website,
  • -> Jimmysite (GC),
  • -> Jedy-technology,
  • -> Jessie Jeys,
  • -> KDS,
  • -> JCM,
  • -> getCorporation,
  • -> Code Harner,
  • -> ApisKey,
  • -> UniBred Pictures,
  • -> TOOREEN Commission,
  • -> CAL Int.,
  • -> Consumer Worlds,
  • -> Geeggeet store,
  • -> European Platform,
  • -> Templadies,
  • -> Nemon,
  • -> Gee-Cee-Yoo,
  • -> OszTyGoFu,
  • -> Sky Lemon,
  • -> DBA,
  • -> CAI,
  • -> sumithing.com


  Reklama

  W serwisie NEZEEA MUSIC GROUP istnieje możliwość umieszczania reklam.

  Dostępne opcje:

  Reklama prywatna
  Osobista reklama indywidualnego użytkownika

  Reklama komercyjna
  Firmowa reklama znanych marek i firm

  Reklama google
  Reklama google Ads stworzona w systemie Google (wystarczy wysłać kod po przez wiadomość e-mail do nezeea.com[1])

  Reklama z innej platformy
  Reklama zostaje przeniesiona z innego serwisu na podstawie kodu lub dyspozycji

  Reklama nezeea
  Wewnętrzna reklama. Tworzona od podstaw dla klienta na podstawie przesłanych materiałów

  Przypisy:
  [1] Po przesłaniu kodu reklamy lub innej jej formy, reklamodawca otrzyma link do opłacenia subskrypcji reklamowej (informacje na temat subskrypcji reklamowej znajdują się w temacie: subskrypcja reklamowa)

  Aby umieścić reklamę skontaktuj się z obsługą techniczną systemu reklam pod adresem:

  [email protected]

  uwaga: obecnie dostępne są dwa języki komunikacji z usługodawcą - Angielski [English] i Polski [Polish]

  Subskrypcja reklamowa

  Subskrypcja reklamowa to okres trwania wyświetlenia reklamy w serwisie nezeea.com po jej uprzednim opłaceniu.

  Prosty i przystępny cennik bez ukrytych kosztów. Płacisz tylko wymaganą kwotę, w której doliczono wszystkie podatki

  Reklama 1 miesiąc (30 dni lub 31 dni)

  20 PLN / 5$

  Reklama 2 miesiące (60 dni +4 dni gratis)

  40 PLN / 10$

  Reklama 3 miesiące (90 dni +10 dni gratis)

  60 PLN / 15$

  Reklama 4 miesiące (120 dni +20 dni gratis)

  80 PLN / 20$

  Reklama 5 miesiący (150 dni +40 dni gratis)

  100 PLN / 25$

  Reklama 6 miesiący (180 dni +90 dni gratis)

  120 PLN / 30$

  Reklama 1 rok (365 dni +200 dni gratis)

  240 PLN / 60$

  Reklama 2 lata (730 dni +300 dni gratis)

  480 PLN / 120$

  Reklama 3 lata (1095 dni +365 dni gratis)

  960 PLN / 240$

  Reklama wieczyście (nielimitowany okres)

  2000 PLN / 500$